Siirry sisältöön

Suomen Röntgenhoitajat ry on kiinnittänyt huomionsa valtakunnallisesti varsin kirjavaan käytäntöön hyödyntää toisen asteen koulutuksen saaneita, eri suuntautumisvaihtoehdoista valmistuneita lähihoitajia paikkaamaan erityisesti pääkaupunkiseutua koettelevaa kuvantamisyksiköiden röntgenhoitajapulaa. Ammatillinen evoluutio on myös röntgenhoitajan, säteilyn lääketieteellisen kuvantamisen ammattilaisten, osalta tosiasia. Ammatti kehittyy ja röntgenhoitajien tehtäväkenttä säteilyn käytön ammattilaisena saa uusia ja vaativia ulottuvuuksia lähitulevaisuudessa Suomessakin. On tärkeää pohtia mitkä röntgenhoitajan tehtävät vaativat röntgenhoitajan ammattitaitoa ja mitkä tehtävät voidaan siirtää röntgenhoitajia työssään avustaville muille terveydenhuollon ammattilaisille turvallisesti yhteistyössä.  

Suomessa oli vuoden 2023 lopussa kaikkiaan 4 500 työikäistä laillistettua röntgenhoitajaa, heistä noin 3 400 työskentelee terveydenhuollon piirissä, valtaosa heistä kunnallisella sektorilla. 

Röntgenhoitajan työ ja erityisosaaminen keskittyy kuvantamistutkimusten oikeutusarviointiin, tutkittavan haastatteluun, asetteluun sekä itse kuvantamistapahtumaan, jossa huomioidaan tutkimusten optimointi. Näistä kaikki näyttelevät suurta osaa tutkimusten oikeaoppisessa suorittamisessa. Vastaavasti lähihoitajan osaamisalueeseen ja tehtäviin voi kuulua monenlaista hoitotyötä, tutkittavien avustamista, tutkittavien logistiikkaa, heidän perustarpeistaan huolehtimista ja tarvittaessa röntgenhoitajien avustamista tutkimusten sujuvoittamiseksi. Optimaalisesti röntgenhoitaja voi näissä tilanteissä keskittyä koulutuksensa antamaan ydinosaamiseen säteilytutkimusten suorittajana, jolloin lähihoitajat avustavat kuvatun mukaisesti röntgenhoitajia.  

Tehtävänsiirto voi olla osa organisaation toiminnan tehostamista tai potilasturvallisuuden varmistamista.  Tehtävänsiirto röntgenhoitajalta lähihoitajalle voi tapahtua niissä tilanteissa, joissa ei vaadita säteilynkäyttöön liittyvää erityisosaamista tai sellaisia toimenpiteitä, jotka ovat kiinteä osa röntgenhoitajan työtä, kuten esimerkiksi toimenpideradiologiassa. Tehtävänsiirto voi tapahtua organisaation sisällä silloin, kun työtehtävät ja vastuut jaetaan uudelleen tai tarvitaan joustavuutta resurssien käytössä. Kaikki tämä tulee tehdä harkiten, suunnitellusti ja ennakoidusti. 

Lähihoitajien työpaikkakoulutus tulee olla järjestetty harkitusti sekä dokumentoidusti (todistus) ja olla läpikäytynä ennen työn aloittamista. Lisäksi työhön perehdyttämisen tulee olla huolellista ja dokumentoitua, ja kaikki näytöt tulee olla asianmukaisesti todennettuja. Lähihoitajan toimiessa röntgenhoitajan avustajana kuvantamisyksiköissä on lähihoitajien rooli kuvattava erittäin selkeästi ja heille on laadittava modaliteettikohtaiset tehtävänkuvaukset. Näitä kuvauksia on tutkimusten mukaan hyvä tehdä yhteistyössä organisaation röntgenhoitajaedustajien kanssa, koska tällä parannetaan työilmapiiriä ja estetään ammattienvälisten ristiriitojen syntymistä.  

Mikäli organisaatio suunnittelee kuvantamisyksiköissä työskentelevien lähihoitajien tehtävänkuviin lääkehoitosuunnitelmaan kuuluvia toimenpiteitä (kanylointi, lääke-/varjoaineiden kanssa työskentely), tulee noudattaa organisaation omaa lääkehoitosuunnitelmaa sekä tehdä selväksi vastuut.  

Kuvantamisyksiköissä työskentelevät lähihoitajat tekevät tiivistä yhteistyötä röntgenhoitajien kanssa, ja näin ollen lähihoitajien on oltava perillä turvallisuuskulttuurin merkityksestä eri kuvantamismodaliteeteilla. Lisäksi oman osaamisen tunnistaminen uudessa ympäristössä nousee uudelle tasolle; vastuullisuus korostuu tutkittavan hoidon lisäksi mm. erilaisten riskien tiedostamisella. Avustavissa tehtävissä työskentelevien lähihoitajien tulee ylläpitää osaamisensa tasoa aktiivisesti ja osallistua STM:n asetuksen 1044/2018 mukaiseen säteilysuojelulliseen täydennyskoulutukseen.  

Ainoastaan ne lähihoitajat, joilla on suun terveydenhuollon suuntautumisvaihtoehto tutkintonsa osana, voivat suorittaa hammaskuvantamisen tutkimuksia (PTG) työpaikalla tapahtuvan dokumentoidun perehdytyksen turvin.  

Suomen Röntgenhoitajat ry suosittelee sellaisen valtakunnallisen yhtenevän työssäoppimissuunnitelman laatimista, jossa täyttyy STM:n asetuksen 1044/2018 mukaiset osaamisvaatimukset, ja samalla turvataan lähihoitajien palkkakehitys uusien tehtävien myötä.  

Suomen Röntgenhoitajat ry